Kursa mērķis ir nodrošināt iespēju studējošajiem attīstīt kompetenci kvalitatīvai izglītības jomas "Veselība un fiziskā

aktivitāte" īstenošanai sākuma izglītības pedagoģiskajā procesā. Izglītot studentu atbilstoši Skolotāja standartā paredzētajām

kompetencēm fiziskās un garīgās veselības uzturēšanā, atpazīt Veselības un fiziskās aktivitātes pamatizglītības standarta saturu un veidot starppriekšmetu saikni mācību procesā, motivējot skolēnus lietot iegūtās zināšanas un prasmes mācību procesā, atblastīt veselīga dzīvesveida paradumus.