Kursa anotācija: kursā studenti rod izpratni par fotoaparāta tehniskajiem un fotografēšanas parametriem, apgūst prasmes fotogrāfijā un izmanto iemaņas praksē, veicot praktiskos uzdevumus fotografēšanā, iepazīstinoties ar kompozīciju, gaismu, krāsām fotogrāfijā, foto uztveri fizioloģiskajos un psiholoģiskajos aspektos. Kursa ietvaros iepazīstinās ar foto žanriem, noskaidro attēla kvalitātes kritērijus, rod ieskatu ciparu principos fotogrāfijā. Studenti kursa noslēgumā, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, spēj risināt profesionālus jautājumus vizuālo projektu izstrādāšanai un realizēšanai. Iegūtas zināšanas un prasmes fotogrāfijā nepieciešamas, strādājot vides mākslā.

Kursa mērķis: pilnveidot topošā interjera vai produkta dizainera kompetenci īstenot jēgpilnu izpratni par fotoaparāta tehniskajiem un fotografēšanas parametriem. Sekmēt studentiem apgūt prasmes fotogrāfijā, un izmantot iemaņas praksē, veicot praktiskos uzdevumus fotografēšanā, iepazīstinoties ar kompozīciju, gaismu, krāsām ciparu fotogrāfijā, foto uztveri fizioloģiskajos un psiholoģiskajos aspektos, ar foto žanriem, noskaidrojot attēla kvalitātes kritērijus.