Studiju kursa mērķis ir nodrošināt studentam pamata zināšanas par ergonomiskas darba vides nodrošināšanu un izpratni par sociālā rehabilitētāja veselību saudzējošu kustību nepieciešamību klientu aprūpes laikā. Kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par veselības un uzvedības izmaiņu novērtēšanu, profesionālās pašaizsardzības mehānismiem un higiēnas prasībām sociālās rehabilitācijas praksē. Tiek apgūtas prasmes tehnisko palīglīdzekļu izmantošanā klienta neatkarības veicināšanai atbilstoši ergonomikas pamatprincipiem.

Studenti apgūst prasmes darbībai multiprofesionālā komandā un spēj pielāgot rehabilitācijas procesu atbilstoši ergonomikas pamatprincipiem.

Studiju kursa apguvei studentam nepieciešamas zināšanas par cilvēka anatomiju un fizioloģiju, veselības un vides izglītību, cilvēku ar invaliditāti psiholoģiski socioloģiskiem jautājumiem.